ENVIRONMENTÁLNA GEOLÓGIA
GEOLOGICKÝ PRIESKUM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ENVIRONMENTÁLNY AUDIT
PRIESKUM ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ


zisťovanie stupňa a druhu znečistenia horninového prostredia a podzemnej vody
spôsobeného ľudskou činnosťou

geologické práce spojené s prieskumom znečistených území (environmentálnych záťaží a environmentálnych škôd) pri nadobúdaní a predaji nehnuteľností (§ 7 zákona č. 409/2011 Z. z.)

zber a získavanie podkladov pre analýzu rizika a návrh sanácie znečisteného územia

zabezpečenie návrhu sanácie environmentálnej záťaže

zabezpečenie vypracovania analýzy rizika znečisteného územia

sledovanie vývoja znečistenia počas a po skončení sanácie

návrh monitoringu znečistenia geologického prostredia (skládky)

vybudovanie monitorovacieho systému a realizácia pravidelného odberu vzoriek vôd a zemín vrátane spracovania výsledkov

Environmentálna záťaž je v zmysle geologického zákona č. 569/2007 Z.z. zadefinovaná ako znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody.


AG&E s.r.o.

Areál SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava


Mob:
0903 404 660
0903 202 169
E-mail:
ag-e@ag-e.sk