GEOFYZIKÁLNY PRIESKUM
PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
výber a optimalizácia polohy skládky z hľadiska geofaktorov životného prostredia
lokalizácia starých skládok geofyzikálnymi metódami a zhodnotenie ekologickej bezpečnosti
optimalizácia polohy monitorovacích vrtov pri skládkach s dosiaĺ neexistujúcim monitorovacím systémom
sledovanie únikov z nádrží, odkalíšť, potrubí a skládok
mapovanie rozsahu ropného znečistenia


PRE LOŹISKOVÚ GEOLÓGIU
vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov rudných a nerudných surovín


PRE HYDROGEOLÓGIU
vyhľadávanie lokálnych a regionálnych vodných zdrojov
geofyzikálny prieskum pre účely situovania hydrotermálnych vrtov
detekcia priesakových ciest priehradných hrádzí


PRE INŽINIERSKU GEOLÓGIU

geofyzikálny prieskum pre zakladanie stavieb ( geologická stavba, pochované riečne ramená, radónový prieskum )
prieskum pre líniové stavby
mapovanie zosuvných území
korózny prieskum
lokalizácia podzemných nádrží a kovových kontajnerov


PRE ARCHEOLÓGIU

lokalizácia podzemných dutín, zasypaných priestorov a chodieb
mapovanie základov pochovaných budov
vyhľadávanie kovových predmetov (kovové šperky, mince, zbrane, nádoby atď.)AG&E s.r.o.

Areál SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava


Mob:
0903 404 660
0903 202 169
E-mail:
ag-e@ag-e.sk