INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM
Komplexné inžiniersko-geologické práce pre projekty obytných budov, priemyselných objektov, hydrotechnických objektov a výstavbu rodinných domov

Prieskumné práce pre účely projektovania líniových stavieb . (Zisťovanie priebehu a hĺbok skalného podložia, zatriedenie zemín do tried ťažiteľnosti, mapovanie porušených, oslabených a zvodnelých plôch, vyhľadávanie dutín a podzemných objektov, sledovanie priebehu inžinierskych sietí, posúdenie vplyvu stavby na okolie, vrtné overenie anomálií, korózny a pyrotechnický prieskum).

Geologický prieskum spojený s ekologickými stavbami a ochranou životného prostredia

Inžinierskogeologický a geotechnický dozor pri zakladaní stavieb, so spracovaním príslušnej dokumentácie

Posúdenie stability zosuvných území s návrhom sanačných opatrení

Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a dočasne v zmysle zák. č. 220/2004 Zb.

Pre výkon inžinierskogeologického prieskumu zabezpečujeme nasledovné činnosti:


Vrtné práce

Dynamická a statická penetrácia

Laboratórne práce

Rozbory zemín a podzemnej vodyAG&E s.r.o.

Areál SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava


Mob:
0903 404 660
0903 202 169
E-mail:
ag-e@ag-e.sk